อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์บดินทร์ธร  บัวรอด
อาจารย์บดินทร์ธร บัวรอด
อาจารย์อยับ  ซาดัดคาน
อาจารย์อยับ ซาดัดคาน
อาจารย์สุภาวดี  พรหมบุตร
อาจารย์สุภาวดี  พรหมบุตร
ดร.วิทวัส  ขุนหนู
ดร.วิทวัส ขุนหนู
อาจารย์
นางสาวกันยารัตน์  จันทร์สว่าง
นางสาวกันยารัตน์ จันทร์สว่าง
อาจารย์