การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     คณะมนุษยศาสตร์แ

Read more

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ศุกร์ที่

Read more

การขับเคลื่อนความร่วมมือของสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร และสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การขับเคลื่อนความร่ว

Read more