สถาบันวิจัย มรส.ลงชุมชน ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ ต่อยอดสู่สากล

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับทีมนักวิจัยในโครงการนวัตกรรมระบบการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์ฯ ลงพื้นที่วิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ การยกระดับกระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจืออบแห้ง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเทศบาล ณ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 และได้ส่งมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเทศบาล ณ ตำบลท่าขนอน มุ่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตเห็ดหลินจือแดงอบแห้งสู่ระดับสากล