การขับเคลื่อนความร่วมมือของสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร และสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การขับเคลื่อนความร่วมมือของสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร และสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ช่วงเช้าสัมมนาทางวิชาการ โดยท่านนายอำเภอท่าแซะ ช่วงบ่ายกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี ขอบคุณท่านคณบดีแม่โจ้ ท่านนายอำเภอ และเพื่อนพี่น้อง อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ทุกคน ต่อจากนี้กิจกรรมทางวิชาการของสองสถาบันจะแน่นแฟ้น เป็นรูปธรรม สู่การพัฒนานักศึกษาและท้องถิ่นร่วมกันต่อไป