โครงสร้างหลักสูตร

อธิบายข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ในประเด็นการเปิดสอนของหลักสูตร / การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดปัจจุบันตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรกี่คน จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรตาม มคอ.2

(ระบุคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดปัจจุบัน(ระบุคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ)

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

และหลักฐานการอนุมัติ

1.ดร.บรรเจิด เจริญเวช

2.รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ

3.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง

4.อ.บดินทร์ธร บัวรอด

5.ดร.สนชัย ใจเย็น

1.อ.ปุณยวีร์ หนูประกอบ

2.อ.อยับ ซาดัคคาน

3.อ.วิทวัส ขุนหนู

4.อ.พสุวดี พลพิชัย

5.อ.กันยารัตน์ จันทร์สว่าง

– เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรลำดับที่ 1 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ 1473/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558  เพราะมีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

– เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรลำดับที่ 2 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ 1473/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เพราะมีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

– เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรลำดับที่ 3 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ 1473/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เพราะมีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

– เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรลำดับที่ 4 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ 1473/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เพราะลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

– เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรลำดับที่ 5 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ 1473/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เพราะมีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 

 1. อาจารย์ผู้สอน

— อาจารย์ประจำ

1.ดร.บรรเจิด  เจริญเวช

 1. รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ
 2. ดร.สนชัย ใจเย็น
 3. ดร.วาสนา จาตุรัตน์
 4. ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ
 5. อ.สุภาวดี พรหมบุตร
 6. อ.สิทธิพันธ์ พูนเอียด

 

— อาจารย์พิเศษ

 1. ผศ.วินัย ชูนวลศรี
 2. 2. นายวรพล ตั้งสิริพันธกุล
 3. 3. นายประเสริฐ จิตรมุ่ง
 4. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
 5. นายกรวิทย์ เกาะกลาง